Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LELYVELD ADVOCATEN

 

 1.     Van Lelyveld Advocaten is een handelsnaam van de maatschap Arnold & Luursema Advocaten (KvK-nummer: 65399501). De contactgegevens van deze onderneming zijn:

Bezoekadres:     Euroweg 5A (9351 EM) Leek

Postadres:         Postbus 35 (9350 AA) Leek,

tel.:                  0594-514001;

url:                   vanlelyveldadvocaten.nl;

e-mail:             info@vanlelyveldadvocaten.nl

2.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst inzake juridische dienstverlening tussen Van Lelyveld Advocaten en een wederpartij (Cliënt). Alle opdrachten van Cliënt worden geacht te zijn gegeven aan Van Lelyveld Advocaten, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon, die aan Van Lelyveld Advocaten verbonden is, wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     Op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Van Lelyveld Advocaten verplicht zich te vergewissen van de identiteit van Cliënt. In het dossier worden kopieën van de identiteitsgegevens van Cliënt opgenomen. Cliënt is ervan op de hoogte en stemt met het geven van de opdracht ermee in dat Van Lelyveld Advocaten ingevolge de op haar rustende verplichting situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties, zonder Cliënt van die melding op de hoogte te stellen.

4.     Van Lelyveld Advocaten houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels voor advocaten. Een uitleg van deze regels is te vinden op de website van de NOvA: advocatenorde.nl

5.     Indien zich bij de uitvoering van de opdracht door Van Lelyveld Advocaten en/of door haar ingeschakelde derden een gebeurtenis voordoet die tot schade leidt waarvoor Van Lelyveld Advocaten jegens Cliënt aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Van Lelyveld Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het concrete geval aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat in verband met deze verzekering wordt gedragen. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Als de verzekeraar in enig geval niet overgaat tot uitkering is de aansprakelijkheid voor de schade beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, is betaald.  

6.     Wanneer Van Lelyveld Advocaten bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Cliënt vrijwaart Van Lelyveld Advocaten tegen alle aanspraken van derden, welke voortvloeien uit de door Van Lelyveld Advocaten voor de Cliënt verrichte werkzaamheden, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Hieronder vallen ook de door Van Lelyveld Advocaten in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand.

7.     Alle aanspraken van de Cliënt vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop de aanspraken betrekking hebben.

8.     Facturering van de werkzaamheden zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, plaatsvinden overeenkomstig het uurtarief van de bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerker(s), zoals dat periodiek door Van Lelyveld Advocaten voor die medewerker(s) wordt vastgesteld. Van Lelyveld Advocaten zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de Cliënt doorbelasten, zoals reiskosten, griffierechten, kosten voor uittreksels en deurwaarderskosten, alsmede een percentage van het berekende honorarium voor algemene kantoorkosten.

9.     Op de rechtsverhouding tussen Van Lelyveld Advocaten en Cliënt is Nederlands recht van toepassing. Naast de op grond van de wet bevoegde rechter is de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland zittingsplaats Groningen, bevoegd van een geschil tussen Cliënt en Van Lelyveld Advocaten kennis te nemen, tenzij het geschil aan de Geschillencommissie Advocatuur is voorgelegd

Versie 1.0 d.d. 1 maart 2016